Ý nghĩa của từ Tất đàm là gì:
Tất đàm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Tất đàm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tất đàm mình

1

0   0

Tất đàm


Xem tứ tất đàn.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Tất đàm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Trần Nghị Tứ thánh địa Phật giáo >>