Ý nghĩa của từ Tôn phò là gì:
Tôn phò nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Tôn phò Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tôn phò mình

1

1   0

Tôn phò


(Từ cũ) tôn kính, trung thành và hết lòng phò vua, chúa (nói khái quát) tôn phò nhà vua
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Tôn phò
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tôn thờ Tôn giáo học >>