Ý nghĩa của từ Spectrographic analysis là gì:
Spectrographic analysis nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Spectrographic analysis Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Spectrographic analysis mình

1

0   0

Spectrographic analysis


Phân tích quang phổ.
Nguồn: vi.house.wikia.com

Thêm ý nghĩa của Spectrographic analysis
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Speech disorder Sore throat >>