Ý nghĩa của từ Sự sự vô ngại là gì:
Sự sự vô ngại nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Sự sự vô ngại Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Sự sự vô ngại mình

1

0   0

Sự sự vô ngại


No obstruction between thing and thing; each "thing-event" involves every other, and is seen to be self-determinative, self-generated.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Sự sự vô ngại
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Sự sư Sự tích >>