Ý nghĩa của từ Sư sự là gì:
Sư sự nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Sư sự Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Sư sự mình

1

0   0

Sư sự


To treat as a preceptor or teacher.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Sư sự
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Sư phụ Sư tôn >>