Ý nghĩa của từ Sát sàn sạt là gì:
Sát sàn sạt nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Sát sàn sạt Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Sát sàn sạt mình

1

1   2

Sát sàn sạt


(Khẩu ngữ) sát đến mức như chạm vào nhau hoặc trùng khít vào nhau, không chệch tí nào tính sát sàn sạt "Chiếc phản lực [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Sát sàn sạt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Sát sườn Sát nách >>