Ý nghĩa của từ Roi cặc bò là gì:
Roi cặc bò nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Roi cặc bò. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Roi cặc bò mình

1

4   0

Roi cặc bò


roi tết bằng những sợi gân bò, đánh rất đau "Nghe đồn ở mỏ thảnh thơi, Khi ra chỉ những ăn roi cặc bò." (Cdao)
Nguồn: tratu.soha.vn

2

3   4

Roi cặc bò


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
NNL - Ngày 04 tháng 1 năm 2021   NSFW / 18+

Thêm ý nghĩa của Roi cặc bò
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Roi rói Riềm,Diềm >>