Ý nghĩa của từ Quá mạn là gì:
Quá mạn nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Quá mạn Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Quá mạn mình

1

0   0

Quá mạn


The pride which among equals regards self as superior and among superiors as equal; one of the seven arrogances.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Quá mạn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Quá khứ thất Phật Quá thất >>