Ý nghĩa của từ Quá khứ thất Phật là gì:
Quá khứ thất Phật nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Quá khứ thất Phật Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Quá khứ thất Phật mình

1

0   0

Quá khứ thất Phật


The seven past Buddhas: Tỳ bà thi Vipasyin, Thi khí Sikkin,Tỳ xá phù Visvabhù, Câu lưu tôn Krakucchanda, Câu na hàm mâu ni Kanakamuni, Ca Diếp Kasyapa and Thích ca mâu ni Sakyamuni.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Quá khứ thất Phật
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Quá khứ Quá mạn >>