Ý nghĩa của từ Quá ác là gì:
Quá ác nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Quá ác Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Quá ác mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Quá ác


Dausthalva (S). Surpassing evil; extremely evil.
Nguồn: buddhismtoday.com
<< Quá Quá khứ >>