Ý nghĩa của từ Phương Ngân là gì:
Phương Ngân nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Phương Ngân Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Phương Ngân mình

1

8   8

Phương Ngân


Phương Ngân là danh từ riêng chỉ người, là tên riêng được đặt cho con gái ở Việt Nam. Theo tiếng Hán, Phương nghĩa là thơm, thơm thảo; Ngân nghĩa là châu báu hoặc vật chất có giá trị. Cái tên Phương Thảo mang ý nghĩa về cuộc sống đầy đủ về vật chất, lẫn vẻ đẹp của tấm lòng thơm thảo.
babbisun - Ngày 14 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của Phương Ngân
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Kim Quyên Duy Linh >>