Ý nghĩa của từ Pháp quy là gì:
Pháp quy nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Pháp quy. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Pháp quy mình

1

0   0

Pháp quy


những quy định có tính chất pháp luật (nói tổng quát) văn bản pháp quy
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Pháp quy


Những quy định do hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền (chính phủ và một số cơ quan theo quy định của hiến pháp và luật) đặt ra để thể hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo hiến pháp và luật tổ chức của mình, hoặc để cụ thể hóa một vấn đề [..]
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

Thêm ý nghĩa của Pháp quy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Pháp thuật,Phép thuật Phán xét >>