Ý nghĩa của từ Niệm tình là gì:
Niệm tình nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Niệm tình. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Niệm tình mình

1

0   0

Niệm tình


thông cảm với tình cảnh mà chấp nhận hay đồng ý làm việc gì đó xin được niệm tình lượng thứ
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Niệm tình


Nếu có gì sai sót xin quí khách niệm tình thông cảm
Ẩn danh - Ngày 07 tháng 4 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Niệm tình
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Niệu quản Niềm riêng >>