Ý nghĩa của từ Nhà Vàng là gì:
Nhà Vàng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Nhà Vàng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Nhà Vàng mình

1

0   0

Nhà Vàng


Từ chữ "Kim ốc", Nói nhà lộng lẫy dành cho người đẹp ở. | Hán Vũ cố sự. | : ''Hán.'' | : ''Vũ.'' | : ''Đế hồi còn bé nói: "Nhược đắc.'' | : ''A.'' | : ''Ki [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

Nhà Vàng


Từ chữ "Kim ốc", Nói nhà lộng lẫy dành cho người đẹp ởHán Vũ cố sự: Hán Vũ Đế hồi còn bé nói: "Nhược đắc A Kiều dương dĩ kim ốc trữ chi." (Nếu l [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

Nhà Vàng


Từ chữ "Kim ốc", Nói nhà lộng lẫy dành cho người đẹp ở Hán Vũ cố sự: Hán Vũ Đế hồi còn bé nói: "Nhược đắc A Kiều dương dĩ kim ốc trữ chi." (Nếu lấy được A Kiều thì xin xây nhà vàng cho nàng ở). Về sau lên làm vua, Vũ đế lập A Kiều làm hoàng hậu
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của Nhà Vàng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Nhu Nhân Kiệt >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa