Ý nghĩa của từ Nguyên Bình là gì:
Nguyên Bình nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Nguyên Bình. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Nguyên Bình mình

1

0   0

Nguyên Bình


Nguyên Bình là một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng.
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

Nguyên Bình


Nguyên Bình có thể chỉ:
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

Nguyên Bình


Thị trấn Nguyên Bình là huyện lị của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Thị trấn có vị trí: Thị trấn Nguyên Bình được mở rộng vào ngày 25 thán [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Nguyên Bình
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hồi ký Sìn Hồ >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa