Ý nghĩa của từ Ngoại tỉ là gì:
Ngoại tỉ nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ngoại tỉ Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ngoại tỉ mình

1

1   3

Ngoại tỉ


số hạng thứ nhất và thứ tư trong một tỉ lệ thức.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Ngoại tỉ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ngoại tỷ,Ngoại tỉ Ngoại tỉnh >>