Ý nghĩa của từ Ngoại tỉ là gì:
Ngoại tỉ nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ngoại tỉ Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ngoại tỉ mình

1

1 Thumbs up   3 Thumbs down

Ngoại tỉ


số hạng thứ nhất và thứ tư trong một tỉ lệ thức.
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Ngoại tỷ,Ngoại tỉ Ngoại tỉnh >>