Ý nghĩa của từ Nao nức là gì:
Nao nức nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Nao nức. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Nao nức mình

1

0   0

Nao nức


như náo nức học trò nao nức chuẩn bị ngày khai trường
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Nao nức


Náo nực đg.Nhũng náo nực. Hằng năm cú vào cúi thu, lá ngào đường rụng nhiều và trên không có đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao núc kỉ niệm mơ màn của buỗi tụ trường (NV8, T1,TR.5)
náo nực - Ngày 04 tháng 1 năm 2021

Thêm ý nghĩa của Nao nức
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Nem lụi Nan y >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa