Ý nghĩa của từ Nại Hà kiều là gì:
Nại Hà kiều nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Nại Hà kiều. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Nại Hà kiều mình

1

0   0

Nại Hà kiều


Theo Phật học từ điển, cầu này ở về phía chính đông thập điện. Những người nghèo hèn, chết yểu đều phải qua cầu nàyNại Hà có 3 thác nhỏ. Tội nhân [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

Nại Hà kiều


Theo Phật học từ điển, cầu này ở về phía chính đông thập điện. Những người nghèo hèn, chết yểu đều phải qua cầu này Nại Hà có 3 thác nhỏ. Tội nhân đến đó hỏi nơi nào có thể lội qua được nên mới gọi là Nại hà. Nước toàn máu tanh hôi không thể đến gần đư [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của Nại Hà kiều
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< núng na núng nính nản chí >>