Ý nghĩa của từ Nà-ní là gì:
Nà-ní nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Nà-ní Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Nà-ní mình

1

0   0

Nà-ní


"Nà-ní?" có nghĩa là "Cái gì?", viết là なに?, thường được dùng sau khi nghe đối phương nói "Ô-maê goa mố shin-đê-i-rự!" お前はもう死んでいる! (kèm theo âm thanh chói tai - SFX)
JapanHolic - Ngày 11 tháng 1 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Nà-ní
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bị điên à hả nhoẹt miệng >>