Ý nghĩa của từ Mỹ Uyên là gì:
Mỹ Uyên nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Mỹ Uyên Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Mỹ Uyên mình

1

3   5

Mỹ Uyên


Là tên thường chỉ đặt cho con gái.
Mỹ Uyên là tên người mẫu kiểm diễn viên của Việt Nam, tên đầy đủ là Ngô Mỹ Uyên.
Mỹ trong tiếng Hán có nghĩa là đẹp.
thanhthu - Ngày 10 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của Mỹ Uyên
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cẩm Hường Hải Vân >>