Ý nghĩa của từ Máng xối là gì:
Máng xối nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Máng xối Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Máng xối mình

1

0   0

Máng xối


máng hứng và dẫn nước mưa, thường làm ở chỗ đầu mép dưới của mái nhà nước ào ào theo máng xối chảy và [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Máng xối
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Mát-tít,Mastic Mái đẩy >>