Ý nghĩa của từ Mái vẩy là gì:
Mái vẩy nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Mái vẩy Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Mái vẩy mình

1

1   0

Mái vẩy


mái che nhỏ, được làm thêm ra từ mái nhà chính dẹp bỏ các mái che, mái vẩy để bảo đảm mĩ quan đường phố
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Mái vẩy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Mám Mác-xít,Marxist >>