Ý nghĩa của từ Lưu xá na Phật là gì:
Lưu xá na Phật nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Lưu xá na Phật Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Lưu xá na Phật mình

1

0   0

Lưu xá na Phật


Virocana Buddha (S). The Sun Buddha.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Lưu xá na Phật
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Lực sĩ Lương hoàng sám >>