Ý nghĩa của từ Lưỡng dụng là gì:
Lưỡng dụng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Lưỡng dụng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Lưỡng dụng mình

1

2   0

Lưỡng dụng


Phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh theo hướng lưỡng dụng
Ẩn danh - Ngày 19 tháng 5 năm 2020

2

0   0

Lưỡng dụng


có đồng thời hai tác dụng nhà nổi lưỡng dụng ở đồng bằng sông Cửu Long
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Lưỡng dụng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Lưỡng khả Lưỡng cư >>