Ý nghĩa của từ Ki cóp là gì:
Ki cóp nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ki cóp Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ki cóp mình

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Ki cóp


gom góp từng tí một để dồn lại thành món lớn ki cóp được một số vốn kha khá Đồng nghĩa: kí cóp
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Ki bo Ki lô >>