Ý nghĩa của từ Ki cóp là gì:
Ki cóp nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ki cóp Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ki cóp mình

1

1   1

Ki cóp


gom góp từng tí một để dồn lại thành món lớn ki cóp được một số vốn kha khá Đồng nghĩa: kí cóp
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Ki cóp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ki bo Ki lô >>