Ý nghĩa của từ Khái quát hoá là gì:
Khái quát hoá nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Khái quát hoá Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Khái quát hoá mình

1

0   0

Khái quát hoá


thực hiện hoạt động tư duy để khái quát khái quát hoá toàn bộ vấn đề
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Khái quát hoá
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Khái tính Khách vãng lai >>