Ý nghĩa của từ INS là gì:
INS nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ INS. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa INS mình

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

INS


Hệ thống mã số quốc tế về phụ gia thực phẩm
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn (offline)

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

INS


Là hệ thống chỉ số quốc tế đã được uỷ ban Tiêu chuẩn thực phẩm thế giới duyệt năm 1989 và cho phép sử dụng chỉ số này thay cho tên của phụ gia tương ứng khi ghi thành phần trên nhãn của sản phẩm thực phẩm
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

INS


Hệ thống mã số quốc tế về phụ gia thực phẩm 20/2010/TT-BYT
Nguồn: thuvienphapluat.vn

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

INS


Là hệ thống chỉ số quốc tế đã được uỷ ban Tiêu chuẩn thực phẩm thế giới duyệt năm 1989 và cho phép sử dụng chỉ số này thay cho tên của phụ gia tương ứng khi ghi thành phần trên nhãn của sản phẩm thực [..]
Nguồn: thuvienphapluat.vn

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

INS


Ins (tiếng Pháp: Anet) là một đô thị ở huyện Erlach trong bang Berne ở Thụy Sĩ. Đô thị này có diện tích 23,9 kilômét vuông, dân số năm 2005 là 2927 người. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Đức với 82,9% [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< INCERFA JSR >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa