Ý nghĩa của từ HTTP là gì:
HTTP nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 15 ý nghĩa của từ HTTP. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa HTTP mình

1

31   21

HTTP


HTTP - một thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. là viết tắt của từ Hyper Text Tranfer Protocol ( giao thức đánh dấu siêu văn bản) là một giao thức cơ bản sử dụng trong word wide web
kieuoanh292 - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

2

31   25

HTTP


HTTP là chữ viết tắt từ HyperText Transfer Protocol (giao thức truyền tải siêu văn bản). Nó là giao thức cơ bản mà World Wide Web sử dụng. HTTP xác định cách các thông điệp (các file văn bản, hình ảnh đồ hoạ, âm thanh, video, và các file multimedia khác) được định dạng và truyền tải ra sao, và những hành động nào mà các Web server (máy chủ Web) và các trình duyệt Web (browser) phải làm để đáp ứng các lệnh rất đa dạng
gracehuong - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

3

23   21

HTTP


cách thức để trình duyệt Web của bạn kết nối với chương trình Web Server khi bạn sử dụng WWW.
Nguồn: tec.vn

4

26   25

HTTP


Giao thức Vận chuyển Siêu văn bản: một trong những giao thức chuẩn để vận chuyển thông tin trên World Wide Web. | : '''''http'''://vi.wiktionary.org/''
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

21   21

HTTP


HTTP (Tiếng Anh: HyperText Transfer Protocol - Giao thức truyền tải siêu văn bản) là một trong năm giao thức chuẩn về mạng Internet, được dùng để liên hệ thông tin giữa Máy cung cấp dịch vụ (Web serve [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

0   0

HTTP


Từ viết tắt của HyperText Transfer Protocol, được sử dụng để truyền tải thông tin dưới dạng ngôn ngữ lập trình đến máy chủ, và dẫn đến địa chỉ trang web được yêu cầu. "http" đứng đầu đường dẫn. Sau này, để đảm bảo bảo mật cho thông tin trang web không bị đánh cắp, HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) ra đời nhằm khắc phục tình trạng rò rỉ thông tin quản lý tran web.
nga - Ngày 07 tháng 10 năm 2018

7

22   24

HTTP


(A: Hypertext Transfer Protocol giao thức tuyền tải siêu văn bản, viết tắt) giao thức dùng để truyền hoặc luân chuyển thông tin trên world wide web, với mục đích [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

8

22   24

HTTP


HTTP là giao thức cơ bản của World Wide Web dùng để cung cấp phương pháp để vấn tin và phục vụ các trang Web, truy vấn và đưa ra câu trả lời cho các truy vấn, và truy cập vào nhiều loại dịch vụ.   [..]
Nguồn: za-kaddafi.org

9

22   24

HTTP


TTP là chữ viết tắt từ HyperText Transfer Protocol (giao thức truyền tải siêu văn bản). Nó là giao thức cơ bản mà World Wide Web sử dụng. HTTP xác định cách các thông điệp (các file văn bản, hình ảnh đồ hoạ, âm thanh, video, và các file multimedia khác) được định dạng và truyền tải ra sao, và những hành động nào mà các Web server (máy chủ Web) và các trình duyệt Web (browser) phải làm để đáp ứng các lệnh rất đa dạng
Ẩn danh - Ngày 09 tháng 9 năm 2015

10

25   28

HTTP


giao thức truyền siêu văn bản, là giao thức truyền dữ liệu chính trong WWW.
Nguồn: ecommerce.gov.vn

11

17   20

HTTP


//latidu.blogspot.com/
Nguồn: 41ccm5.youneed.us

12

17   22

HTTP


Giao thức truyền tải File dưới dạng siêu văn bản.
Nguồn: thptchonthanh.com.vn

13

19   25

HTTP


Viết tắt của "Hypertext Transfer Protocol", là giao thức truyền tải các file từ một Web server vào một trình duyệt Web để người dùng có thể xem một trang Web đang hiện diện trên Internet.
iRosa - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

14

20   27

HTTP


Là chữ viết tắt của "Hyper-Text Transfer Protocol". Đây là giao thức được sử dụng trên Internet
Nguồn: 3ce.vn

15

18   25

HTTP


(Hyper-text Transfer Protocol) – Chuỗi thường nhìn thấy đầu URL là giao thức phổ biến thông tin và phương tiện truyền thông phân phối trên web.
Nguồn: onehost.vn

Thêm ý nghĩa của HTTP
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sao lùn trắng FTP >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa