Ý nghĩa của từ Hữu sinh là gì:
Hữu sinh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Hữu sinh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hữu sinh mình

1

0   0

Hữu sinh


có sự sống thế giới hữu sinh Trái nghĩa: vô sinh
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Hữu sinh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hữu thanh Hữu hảo >>