Ý nghĩa của từ Hưởng dương là gì:
Hưởng dương nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Hưởng dương. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hưởng dương mình

1

1   1

Hưởng dương


(Trang trọng) đã được sống trên cõi đời (thường nói về người chết trẻ) ông cụ đã ra đi, hưởng dương 80 tuổi
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Hưởng dương


Dưới 20 tuổi gọi là hưởng thế
Từ 20 đến 39 gọi là hưởng xuân
Từ 40 đến 59 gọi là hướng dương
Từ 60 trở lên gọi là hưởng thọ
Trần Khải Ca - Ngày 07 tháng 4 năm 2020


Thêm ý nghĩa của Hưởng dương
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hạ bạn Hường,H >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa