Ý nghĩa của từ Hách dịch là gì:
Hách dịch nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Hách dịch. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hách dịch mình

1

14 Thumbs up   2 Thumbs down

Hách dịch


có thái độ ra oai, nạt nộ, hạch sách người khác, do cậy mình có quyền thế giọng hách dịch thái độ hách dịch Đồng nghĩa: hách, hống [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

8 Thumbs up   1 Thumbs down

Hách dịch


có thái độ ra oai , dựa vào số đông để bắt nạt người khác , chuyên soi mói , tìm khuyết điểm của người khác .
+ chủ yếu ở một người .
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 10 tháng 5, 2021
<< Hái lượm Hào trưởng >>