Ý nghĩa của từ Hành dinh là gì:
Hành dinh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Hành dinh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hành dinh mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Hành dinh


dinh tướng chỉ huy đóng khi đưa quân đi đánh trận đột nhập vào tận hành dinh của địch Đồng nghĩa: hành doanh
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Hành hoa Hành doanh >>