Ý nghĩa của từ Gợi mở là gì:
Gợi mở nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Gợi mở Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Gợi mở mình

1

0   0

Gợi mở


gợi ra, làm nảy sinh những suy nghĩ, ý tưởng câu hỏi có tính chất gợi mở
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Gợi mở
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ha-lô-jen,Halogen Gợi tả >>