Ý nghĩa của từ Gợi cảm là gì:
Gợi cảm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Gợi cảm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Gợi cảm mình

1

4   1

Gợi cảm


có tác dụng gợi tình cảm, làm rung động lòng người bài văn gợi cảm giọng nói rất gợi cảm
Nguồn: tratu.soha.vn

2

4   4

Gợi cảm


Viết 1-2 câu có sử dụng từ ngữ gợi tả gởi cảm và biện pháp tu từ phù hợp nói về bác sĩ
Nguyễn long hải - Ngày 07 tháng 7 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Gợi cảm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Gợi tả Gợi chuyện >>