Ý nghĩa của từ Gởi gắm,Gửi gắm là gì:
Gởi gắm,Gửi gắm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Gởi gắm,Gửi gắm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Gởi gắm,Gửi gắm mình

1

0   0

Gởi gắm,Gửi gắm


(Phương ngữ) xem gửi gắm
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Gởi gắm,Gửi gắm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Gỡ lỗi Gởi,Gửi >>