Ý nghĩa của từ FIATA là gì:
FIATA nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ FIATA. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa FIATA mình

1

1   0

FIATA


Liên đoàn quốc tế các hiệp hội giao nhận Là một tổ chức quốc tế rộng rãi, lớn mạnh và có uy tín gồm các hiệp hội giao nhận với nhiều nước là thành [..]
Nguồn: val.com.vn

2

0   0

FIATA


Liên đoàn quốc tế các hiệp hội giao nhận Là một tổ chức quốc tế rộng rãi, lớn mạnh và có uy tín gồm các hiệp hội giao nhận với nhiều nước là thành [..]
Nguồn: haikhanh.com

Thêm ý nghĩa của FIATA
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Excess landing Fast as can >>