Ý nghĩa của từ Excess landing là gì:
Excess landing nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Excess landing. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Excess landing mình

1

0   0

Excess landing


Giao vượt số lượng Chỉ hàng hóa được giao lên bờ vượt quá số lượng đã ghi trong bản lược khai của tàu (ship’s manifest).
Nguồn: haikhanh.com

2

0   0

Excess landing


Giao vượt số lượng Chỉ hàng hóa được giao lên bờ vượt quá số lượng đã ghi trong bản lược khai của tàu (ship’s manifest).
Nguồn: val.com.vn

Thêm ý nghĩa của Excess landing
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Exceptions clause FIATA >>