Ý nghĩa của từ Exceptions clause là gì:
Exceptions clause nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Exceptions clause. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Exceptions clause mình

1

0   0

Exceptions clause


Điều khoản miễn trừ Thường được đưa vào hợp đồng thuê tàu chuyến hoặc vận đơn tàu chợ quy định cho tàu chở hàng được miễn trách nhiệm đối với [..]
Nguồn: haikhanh.com

2

0   0

Exceptions clause


Điều khoản miễn trừ Thường được đưa vào hợp đồng thuê tàu chuyến hoặc vận đơn tàu chợ quy định cho tàu chở hàng được miễn trách nhiệm đối với [..]
Nguồn: val.com.vn

Thêm ý nghĩa của Exceptions clause
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Even if used Excess landing >>