Ý nghĩa của từ Du tâm là gì:
Du tâm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Du tâm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Du tâm mình

1

0   0

Du tâm


Intention to steal.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Du tâm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Du đạo Du hành >>