Ý nghĩa của từ Du hý thần thông là gì:
Du hý thần thông nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Du hý thần thông Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Du hý thần thông mình

1

0   0

Du hý thần thông


The supernatural powers in which Buddhas and bodhisattvas indulge, or take their pleasure.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Du hý thần thông
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Du hý nhân gian Du hóa >>