Ý nghĩa của từ Du hý là gì:
Du hý nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Du hý Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Du hý mình

1

0   0

Du hý


Vikrìdita (S). To roam for pleasure; to play, sport, amuse, enjoy.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Du hý
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Du hành Du hý nhân gian >>