Ý nghĩa của từ Du đạo là gì:
Du đạo nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Du đạo Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Du đạo mình

1

0   0

Du đạo


Steal, rob; one of the ten sins.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Du đạo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Du Du tâm >>