Ý nghĩa của từ Dụng tâm là gì:
Dụng tâm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Dụng tâm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Dụng tâm mình

1

1   0

Dụng tâm


có ý thức hướng hành động nhằm vào mục đích riêng ẩn kín nào đó (thường là không tốt) dụng tâm hại người Đồng nghĩa: ch [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Dụng tâm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Dụng võ Dụng công >>