Ý nghĩa của từ Dụng công là gì:
Dụng công nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Dụng công. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Dụng công mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Dụng công


bỏ ra nhiều công sức để suy nghĩ, tìm tòi trong công việc dụng công nghiên cứu
Nguồn: tratu.soha.vn

2

4 Thumbs up   3 Thumbs down

Dụng công


là từ ghép giữa dụng ý và công sức
...................................................................................................................
Phạm Hà Châu - 00:00:00 UTC 2 tháng 2, 2021
<< Dụng tâm Dụng binh >>