Ý nghĩa của từ Dụng công là gì:
Dụng công nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Dụng công. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Dụng công mình

1

1   0

Dụng công


bỏ ra nhiều công sức để suy nghĩ, tìm tòi trong công việc dụng công nghiên cứu
Nguồn: tratu.soha.vn

2

4   3

Dụng công


là từ ghép giữa dụng ý và công sức
...................................................................................................................
Phạm Hà Châu - Ngày 02 tháng 2 năm 2021

Thêm ý nghĩa của Dụng công
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Dụng tâm Dụng binh >>