Ý nghĩa của từ Dòng chảy là gì:
Dòng chảy nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Dòng chảy. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Dòng chảy mình

1

0   0

Dòng chảy


khối chất lỏng, chất khí di chuyển liên tục.
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Dòng chảy


là thuật ngữ dùng chung cho dung dịch chảy thoát ra từ một nguồn
Nguồn: cenma.com.vn

Thêm ý nghĩa của Dòng chảy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Coliform phân Ôxy hoà tan >>