Ý nghĩa của từ Chuyện tình là gì:
Chuyện tình nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Chuyện tình Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chuyện tình mình

1

1   1

Chuyện tình


Solely and purely (to advance in the way); to specialize in sth.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Chuyện tình
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hot dog Sơ khai Hawaii >>