Ý nghĩa của từ Chika renga là gì:
Chika renga nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Chika renga Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chika renga mình

1

1   0

Chika renga


một nhánh của thơ renga, mang tính bình dân, đối lập với quý tộc, đại diện là nhà sư Guzai.
Nguồn: voer.edu.vn

Thêm ý nghĩa của Chika renga
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bugaku Chōka >>