Ý nghĩa của từ Chí thiết là gì:
Chí thiết nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Chí thiết Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chí thiết mình

1

0   0

Chí thiết


hết sức thân thiết, gắn bó người đồng đội chí thiết tình bạn của họ thật là chí thiết Đồng nghĩa: chí cốt, chí thân [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Chí thiết
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Chí thú Chí sĩ >>