Ý nghĩa của từ Chí sĩ là gì:
Chí sĩ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Chí sĩ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chí sĩ mình

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Chí sĩ


Chí là người có ý chí, nghị lực làm những việc lớn...Sĩ là người trí thức có học thức am hiểu xã hội và đời sống... Họ dám hành động để thúc đẩy sự tiến bộ, không hề sợ trước cường quyền, bạo lực. Ví dụ: tầng lớp sĩ phu yêu nước tiến bộ đầu thế kỉ XX như Phan Châu Trinh; Huỳnh Thúc Kháng; Trần Quý Cáp; Phan Bội Châu; Châu Thượng Văn; Nguyễn Thành; Đỗ Đăng Tuyển...
Nguyễn Quận - 00:00:00 UTC 13 tháng 9, 2023

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Chí sĩ


người trí thức thời trước có ý chí và tiết tháo, quyết tâm đấu tranh vì chính nghĩa Phan Chu Trinh là một chí sĩ yêu n [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

1 Thumbs up   4 Thumbs down

Chí sĩ


chí sĩ là người trí thức thường là nhà nho,có chí khí,quyết tâm làm những việc vì chính nghĩa,vì dân vì nước dù đã hoặc chưa thực hiện được.
phương minh - 00:00:00 UTC 4 tháng 12, 2016

<< Chí thiết Chí nguy >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa