Ý nghĩa của từ Chí nguy là gì:
Chí nguy nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Chí nguy Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chí nguy mình

1

1   0

Chí nguy


hết sức nguy khốn tình hình thật chí nguy làm vừa thôi, kẻo mà lao lực thì chí nguy
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Chí nguy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Chí sĩ Chí lý,Chí lí >>